Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења – Исправка

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Упутство понуђачима како да сачине понуду – Исправка

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Техничка спецификација -Исправка

Образац структуре цене

Образац структуре цене -Исправка

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Јавни позив – Исправка

Обавештење о изменама или додатим информацијама јавног позива

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка