СЛУЖБА ЗА ОПШТА, ПРАВНА И КАДРОВСКА ПИТАЊА

          Задатак Службе за општа, правна и кадровска питања јесте измена и допуна општих аката и њихово усклађивање са законом, редовно и исправно обрађивање података, како за запослене, тако и за установу, а које доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, РФЗО и др. Служба даје упутства и тумачи законе запосленима, директору или синдикату, а у вези остваривања права и обавеза из радног односа.