ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Задатак техничке службе заснива се на обезбеђивању и одржавању континуитета нормалног функционисања свих постојећих виталних структура Дома са тенденцијама ка побољшању смештаја, хигијенских санитарних услова и техничке исправности и оспособљености објеката за несметано коришћење истих од стране корисника и запослених.

                Техничка служба се стара о исправности свих погона и објеката. Обједињује више самосталних, основних јединица: електро одржавање, столарска радионица, водовод и канализација, котларница, спремач на одржавању круга, кројачка радионица и возни парк. Свака јединица чини засебни део службе које су међусобно повезане.

                Столарска радионица израђује нову опрему, намештај. Столари одговарају за инвентар и другу имовину, раде на одржавању опреме, намештаја и објеката у Дому.

                Електричар брине о исправности свих електро инсталација и уређаја у Дому, учествује у ремонту машина и уређаја, брине о спровођењу мере заштите радника и корисника од електричне струје.

                Водоинсталатер ради на одржавању целокупне водоводне и канализационе мреже у Дому.

                Возач обавља послове вожње за потребе Дома, одржава возни парк како би возила била у возном стању.

                Ложач парних котлова одржава нормалан рад свих парних котлова, парног грејања и предузима мере да сви настали кварови буду отклоњени.

                Кројачка радионица врши шивење и крпљење веша, душека, костима и осталих услуга за потребе Дома.

                Спремачи на одржавању круга врше чишћење, кошење и одржавање круга Дома.