ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

          Задатак техничке службе заснива се на обезбеђивању и одржавању континуитета нормалног функционисања свих постојећих виталних структура Дома са тенденцијама ка побољшању смештаја, хигијенских санитарних услова и техничке исправности и оспособљености објеката за несметано коришћење истих од стране корисника и запослених.

          Техничка служба се стара о исправности свих погона и објеката. Обједињује више самосталних, основних јединица: електро одржавање, столарску радионицу, водовод и канализацију, котларницу, спремаче на одржавању круга, кројачку радионицу и возни парк. Свака јединица чини засебни део службе које су међусобно повезане.