904, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ)

9. априла 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Техничка спецификација 

Образац структуре цене

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Одлука о додели уговора

1202, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

12. фебруара 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења – измена

Техничка спецификација – измена

Образац структуре цене – измена

Модел уговора за набавку добара – измена

Критеријуми за доделу уговора – измена

Јавни позив – измена

Опис и спецификација […]

311, 2020

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (ВОЋЕ, ПОВРЋЕ, МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ)

3. новембра 2020.|

Опис и спецификација

Образац трошкова

Техничка спецификација – Партија 1

Техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – Партија 1, воће

Образац структуре цене – Партија 2, млеко

Модел уговора

Јавни позив 

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума […]

1610, 2020

Тенерска документација за јавну набавку – ЛЕКОВИ

16. октобра 2020.|

Јавни позив

Општи подаци о јавној набавци

Модел уговора

Образац структуре цене – Партија 1

Образац структуре цене – Партија 2

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са […]

2407, 2020

Тендерска документација за јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КУПАТИЛА

24. јула 2020.|

Општи подаци о јавној набавци

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Критеријуми за доделу уговора

Образац понуде