1207, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА

12. јула 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми […]

707, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

7. јула 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

Техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – […]

2406, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

24. јуна 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Овлашћење – менично писмо

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за […]

1805, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ЕНЕРГЕНТИ – УГАЉ

18. маја 2021.|

Општи подаци о јавној набавци

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац трошкова

Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта

Јавни позив

Одлука директора о додели уговора

904, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ)

9. априла 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Техничка спецификација 

Образац структуре цене

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Одлука о додели уговора