2407, 2020

Тендерска документација за јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КУПАТИЛА

24. јула 2020.|

Општи подаци о јавној набавци

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Критеријуми за доделу уговора

Образац понуде

207, 2020

Тендерска документација за јавну набавку – ПРЕВОЗ РАДНИКА

2. јула 2020.|

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на питање

Измена конкурсне докумнтације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измена конкурсне документације II

Одлука о […]

206, 2020

Тендерска документација за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

2. јуна 2020.|

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партијa 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2