1. Захтев упутног органа за смештај и захтев на обрасцу С-1

2. Закључак стручног тима упутног органа

3. Сагласност родитеља- старатеља за смештај и боравак у Дому

4. Сагласност родитеља- старатеља за прикупљање и обраду података о личности у процесу пријема и пружања услуге

5. Биометријски извод из матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ и уверење о држављанству

6. Лична карта, оверена картица здравственог осигурања

7. Две фотографије 5×5 центиметара

8. Налаз и мишљење Комисије за разврставање

9. Решење о завршном разврставању

10. Решење о лишавању пословне способности за пунолетне кориснике

11. Решење о старатељству

12. Социјална анамнеза корисника и породице, са комплетним описом корисника

13. Налаз неуролога и психијатра са терапијом и оценом подобности за колективни смештај

14. Лекарски налази

15. Лабораторијске анализе

16. Сагласност Министарства за смештај у установу социјалне заштите

17. Сагласност Министарства за смештај у Дом за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић”

18. Према оцени Комисије за пријем и отпуст корисника и друга документа за која се процени да могу бити од значаја.