СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И СОЦИЈАЛНИ РАД

          У оквиру ове службе фунционише:

а) одељење за специјалну едукацију и радно-окупационе активности
б) одељење за социјални рад

          У оквиру ове службе организују се и обављају следећи послови: послови пријема и отпуста корисника, старања о збрињавању, задовољавању културно-забавних, рекреативних, радно-окупационих терапијских потреба корисника, пружање услуга социјалног рада корисницима, планско-аналитички и други стручни послови из области социјалне заштите корисника, послови психолога и задовољавање социјалних заштитних потреба корисника.

         Службу чине дефектолози, социјални радник, психолог, радни инструктори, радни терапеути и радно-окупациони терапеути.

         Радни инструктори и терапеути руководе радионицама:

као и секцијама: драмском, музичко-ритмичком, спортском и ликовном.

                

СОЦИЈАЛНИ РАД

          Рад социјалног радника заснива се на Закону о социјалној заштити, Статуту Дома и Правилницима, налозима директора и руководиоца радне јединице.

          Социјални радник води Законом прописану евиденцију и документацију: матичну књигу, досије корисника, лични лист и лист праћења, дневник рада, књигу посета, књигу пакета и др. Такође, врши пријем посета корисника од стране родитеља и родбине и организује њихов одлазак у породицу на одређено време; даје потребне писмене и усмене информације родитељима корисника, достављају потврде у циљу остваривања одређених права и сл.

         Социјални радник је члан колегијума, стручног тима, комисије за пријем и отпуст корисника, пише план и програм рада за текућу годину и извештај о раду за протеклу годину.

         Рад са корисницима одвија се у делу адаптације на услове смештаја и усвајање режима дана, како ново примљених корисника, тако и корисника који се теже адаптирају, иницирају, заказују и прате контакт корисника са сродницима, ради на расподели џепарца и др.