Тендерска документација за јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КУПАТИЛА

Општи подаци о јавној набавци Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Критеријуми за доделу уговора Образац понуде Образац трошкова Модел уговора Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор  привредног субјекта са упутствима Упутство понуђачима како да сачине понуду Јавни позив Одговор на питање Одлука о додели уговора     ИЗМЕНА ДЕЛА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Образац понуде Образац трошкова Модел уговора Измена одговора на питање        

Тендерска документација за јавну набавку – ПРЕВОЗ РАДНИКА

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одговор на питање Измена конкурсне докумнтације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава Измена конкурсне документације II Одлука о додели уговора  

Тендерска документација за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партијa 2 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Тендерска документација за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Oдлука о додели уговора - Партија 1 Oдлука о додели уговора - Партија 2 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2  

3. априла 2020.|Јавне набавке|