Тендерска документација за јавну набавку – ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРНИЦУ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора  

19. августа 2021.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Образац изјаве о техничкој опремљености Изјава о реализацији закључених уговора - референтна листа Одлука о додели уговора  

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација - Партија 1 Техничка спецификација - Партија 2 Образац структуре цене - Партија 1 Образац структуре цене - Партија 2 Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора - Парија 1 Критеријуми за доделу уговора - Партија 2 Јавни позив Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партија 2 Обавештење о додели уговора 

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Овлашћење - менично писмо Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора

Тендерска документација за јавну набавку – ЕНЕРГЕНТИ – УГАЉ

Општи подаци о јавној набавци Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац трошкова Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта Јавни позив Одлука директора о додели уговора

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ)

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Техничка спецификација  Образац структуре цене Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора

9. априла 2021.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења - измена Техничка спецификација - измена Образац структуре цене - измена Модел уговора за набавку добара - измена Критеријуми за доделу уговора - измена Јавни позив - измена Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора

12. фебруара 2021.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (ВОЋЕ, ПОВРЋЕ, МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ)

Опис и спецификација Образац трошкова Техничка спецификација - Партија 1 Техничка спецификација - Партија 2 Образац структуре цене - Партија 1, воће Образац структуре цене - Партија 2, млеко Модел уговора Јавни позив  Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума заквалитативни избор привредног субјекта са упутствима Упутство понуђачима како да сачине понуду Oдлука директора о додели уговора - Партија 1 Одлука директора о додели уговора - Партија 2

3. новембра 2020.|Јавне набавке|

Тенерска документација за јавну набавку – ЛЕКОВИ

Јавни позив Општи подаци о јавној набавци Модел уговора Образац структуре цене - Партија 1 Образац структуре цене - Партија 2 Упутство понуђачима како да сачине понуду Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партија 2 Обавештење о додели уговора  

16. октобра 2020.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КУПАТИЛА

Општи подаци о јавној набавци Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Критеријуми за доделу уговора Образац понуде Образац трошкова Модел уговора Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор  привредног субјекта са упутствима Упутство понуђачима како да сачине понуду Јавни позив Одговор на питање Одлука о додели уговора     ИЗМЕНА ДЕЛА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Образац понуде Образац трошкова Модел уговора Измена одговора на питање