Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка