Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

Техничка спецификација-Партија 2

Образац структуре цене – Партија 1

Образац структуре цене – Партија 2

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка