Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Образац изјаве о техничкој опремљености

Изјава о реализацији закључених уговора – референтна листа

Одлука о додели уговора