Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења – измена

Техничка спецификација – измена

Образац структуре цене – измена

Модел уговора за набавку добара – измена

Критеријуми за доделу уговора – измена

Јавни позив – измена

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора