Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – Партија 1, воће

Образац структуре цене – Партија 2, млеко

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2