Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Овлашћење – Менично писмо

Одлука о додели уговора

Изјава о реализацији закључених уговора – референтна листа

Одлука о обустави поступка