Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Техничка спецификација 

Образац структуре цене

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за доделу уговора

Јавни позив

Одлука о додели уговора