Јавни позив

Општи подаци о јавној набавци

Модел уговора

Образац структуре цене – Партија 1

Образац структуре цене – Партија 2

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о додели уговора