Опис и спецификација

Образац трошкова

Техничка спецификација – Партија 1

Техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – Партија 1, воће

Образац структуре цене – Партија 2, млеко

Модел уговора

Јавни позив 

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума заквалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Oдлука директора о додели уговора – Партија 1

Одлука директора о додели уговора – Партија 2