Општи подаци о јавној набавци

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Критеријуми за доделу уговора

Образац понуде

Образац трошкова

Модел уговора

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор  привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Јавни позив

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

 

 

ИЗМЕНА ДЕЛА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Образац понуде

Образац трошкова

Модел уговора

Измена одговора на питање