Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

Тендерска документација за јавну набавку – ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Образац изјаве о техничкој опремљености Изјава о реализацији закључених уговора - референтна листа Одлука о додели уговора  

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација - Партија 1 Техничка спецификација - Партија 2 Образац структуре цене - Партија 1 Образац структуре цене - Партија 2 Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора - Парија 1 Критеријуми за доделу уговора - Партија 2 Јавни позив Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партија 2 Обавештење о додели уговора