Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (ВОЋЕ, ПОВРЋЕ, МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ)

Опис и спецификација Образац трошкова Техничка спецификација - Партија 1 Техничка спецификација - Партија 2 Образац структуре цене - Партија 1, воће Образац структуре цене - Партија 2, млеко Модел уговора Јавни позив  Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума заквалитативни избор привредног субјекта са упутствима Упутство понуђачима како да сачине понуду Oдлука директора о додели уговора - Партија 1 Одлука директора о додели уговора - Партија 2