Зa потребе Дома за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ – Стамница
ЈН БР. 2421-7-77/16

1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 2421-7-77/16, je набавка добара-ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ.

Рокови:
– Рок за подношење понуда је до 21.12.2016 године до 10:00 часова.
– Отварање понуда је 21.12.2016 године у 10:30 часова.

2. Јавна набавка није обликована по партијама


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)

Одлука о додели уговора (PDF)


Позив за подношење понуда (PDF)

Конкурсна документација (PDF)