ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Република Србија
Дом за децу и лица ометена у развоју
„Др Никола Шуменковић“
Број:1146/16
13.06.2016.г.
Стамница

Предмет: Одговор на „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 1104-10-30/16 добара-НАКНАДА ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА“

ЗАХТЕВ :
„ На основу чл .63. став 2. Закона о јавним набавкама( „Сл. гласник РС бр. 124/2012“) , а као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке добара-НАКНАДА ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА ЈН бр. 1104-10-30/16, упућујем захтев за појашњење и измену конкурсне документације. Наиме,примећујемо да сте учинили повреду Закона о јавним набавкама у чл. 10. и 12. тиме што сте сва потребна добра сврстали у исту партију( намирнице и цигарете), односно тиме што нисте набавку обликовали по партијама.
У том смислу напомињемо да постоји одлука Републичке комисије за заштиту права понуђача којим се поништава поступак пре доношења одлуке по захтеву за заштиту права јер је Наручилац ( КПЗ Забела , Одлука бр. 4-00-3073/2014 од 27.01.2015 .г. ) унутар исте партије набављао разноврсна средства,различитих класа,функционалности и намене, а био је дужан да сагласно законским одредбама расписану јавну набавку раздвоји по партијама из разлога што су потенцијални понуђачи регистровани за одређене класе и категорије и не могу да учествују у предметном поступку јавне набавке.
У нади да ћете усвојити наше конструктивне предлоге,Срдачан поздрав.“

ОДГОВОР:

Поштовани,
Дом за децу и лица ометена у развоју „ Др Никола Шуменковић“ Стамница је дана 10.06.2016.г. примио Ваш Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 1104-10-30/16 добара -НАКНАДА ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА“, заведен код Наручиоца под бројем 2418/16 од 10.06.2016 .г.
Комисија за јавне набавке оформљена по Решењу бр. 1105-10-30/16 од 03.06.2016 .г. је размотрила Ваш Захтев и на основу истог донета је одлука о Измени и допуни конкурсне документације.
Измена и допуна Конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, заједно са Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда.
С поштовањем.

Комисија за јавне набавке