IZVEŠTAJ O RADU USTANOVE ZA SMEŠTAJ KORISNIKA

DOMA ZA DECU I LICA OMETENA U RAZVOJU

„ DR NIKOLA ŠUMENKOVIĆ“ STAMNICA ZA 2015. GODINU